Een foto van hoe het gebied eruit ziet in december 2021, voordat de Stationstuinen ontwikkeld zijn.

Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Een foto van hoe het gebied eruit ziet in december 2021, voordat de Stationstuinen ontwikkeld zijn.

Met de ontwikkeling van De Stationstuinen voorziet de gemeente Barendrecht in een bovenregionale behoefte aan nieuwe woningen. De ambitie is een gefaseerde groei naar uiteindelijk circa 3.500 woningen met een passend aanbod aan voorzieningen.

Bij een ontwikkeling van deze omvang zijn belangrijke (milieu)effecten niet op voorhand uit te sluiten. De gemeente heeft daarom besloten de m.e.r.-procedure te doorlopen en een Milieueffectrapport (MER) op te stellen. Op die manier worden de milieubelangen volwaardig meegenomen bij de besluitvorming over dit plan. De Milieueffectrapportage zal reeds bij het ontwerpbestemmingsplan (fase 1 Stationstuinen, juni 2022) ter inzage worden gelegd.

De m.e.r.-procedure start formeel met de ter inzagelegging van de notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), het voorliggend document. In de NRD is beschreven hoe de m.e.r.-procedure voor De Stationstuinen eruit ziet en welke rol het MER speelt in de planvorming. Tevens biedt de NRD inzicht in wat er in het MER onderzocht wordt (reikwijdte) en op welke manier dit gebeurt (detailniveau). Tot slot geeft de terinzagelegging van de NRD geeft eenieder de mogelijkheid om hierop te reageren. De zienswijzen worden uiteindelijke beantwoord en waar relevant betrokken in het op te stellen MER.

Wilt u de notitie bekijken?

De ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau De Stationstuinen’ kan iedereen van 24 december 2021 tot en met 3 februari 2022 (6 weken) bekijken. U kunt de notitie digitaal lezen op www.barendrecht.nl/ter-inzage (onderaan de pagina).

Wilt u reageren?

We nodigen iedereen uit om op de NRD te reageren. Gedurende de hierboven genoemde termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen op de NRD naar voren brengen. Uw zienswijze kunt u sturen aan:

  • Per brief: DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam
    Onder vermelding van ‘zienswijze NRD De Stationstuinen’
  • Per e-mail: zienswijzen@dcmr.nl
    Onder vermelding van ‘zienswijze NRD De Stationstuinen’
  • Mondeling: hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat van het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling via het telefoonnummer 14 0180.