Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe wij daarmee omgaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen jouw persoonsgegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al je rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. In deze verklaring lees je ook hoe wij jouw recht op privacy waarborgen.

Wetgeving

De gemeente verwerkt persoonsgegevens voor vele doeleinden. Wij zijn daarbij gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens mag zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en algemeen belang.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd, verwijzen wij je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen leiden tot een identificeerbare persoon. Er is sprake van gegevensverwerking als deze bijvoorbeeld worden verzameld, vastgelegd, geordend, bewaard of geraadpleegd. Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Zij hebben daar ook de eed of gelofte voor afgelegd. Alleen medewerkers die bevoegd zijn, krijgen toegang tot je gegevens en zij krijgen alleen toegang als dat nodig is voor hun werk. Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om de gegevens te beschermen.

Persoonsgegevens die wij via deze site verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over jou omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij via deze website verwerken:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres

Waarom zijn mijn persoonsgegevens nodig?

De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig om:

 • contact op te nemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • jouw vraag of suggestie af te kunnen handelen.
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, onrechtmatige openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je de indruk dat je gegevens niet goed beveiligd zijn? Denk je dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heb je aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met ons via onze Functionaris Gegevensbescherming. Onderaan dit bericht, onder het kopje ‘contact’ lees je hoe.

Toestemming

Gegevens worden overwegend verwerkt ter uitvoering van een publieke taak. De gegevens die je aan ons verstrekt, worden  gebruikt voor het doel waarvoor je de gegevens aan ons verstrekt hebt. Je moet nadrukkelijk toestemming verlenen bij het afgeven van jouw persoonsgegevens. Als je toestemming geeft, mag je deze weer intrekken wanneer je dat wilt. Je bent daar helemaal vrij in.

Jouw rechten

Op basis van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van ons:

 • Het recht op inzage van de gegevens die bij ons bekend zijn. Je kunt daarvoor bij ons een inzageverzoek indienen. Wij moeten jouw verzoek binnen een maand afhandelen.
 • Het recht op informatie over de wijze waarop je gegevens worden verwerkt.
 • Het recht op correctie, aanvulling of afscherming van jouw gegevens. Ook dat kun je aan ons verzoeken.
 • Het recht de gemeente te verzoeken je gegevens te verwijderen als wij geen legitieme reden hebben de gegevens langer te verwerken.
 • Het recht een klacht in te dienen indien je ontevreden bent over de manier waarop jouw persoonsgegevens verwerkt worden. Daarnaast kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Als je je op een van deze rechten wilt beroepen, dan kun je een verzoek indienen via deze pagina op de website van de gemeente.

Contact

Als je vragen of verzoeken hebt over deze privacyverklaring of voor de Functionaris Gegevensbescherming, dan kun je hierover contact opnemen met de betreffende functionaris per e-mail. De Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.