Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe wij daarmee omgaan. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen uw persoonsgegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. In deze verklaring leest u ook hoe wij uw recht op privacy waarborgen.

Wetgeving

De gemeente verwerkt persoonsgegevens voor vele doeleinden. Wij zijn daarbij gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens mag zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en algemeen belang.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd, verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen leiden tot een identificeerbare persoon. Er is sprake van gegevensverwerking als deze bijvoorbeeld worden verzameld, vastgelegd, geordend, bewaard of geraadpleegd. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Wij delen uw gegevens in ieder geval met de BAR-organisatie. Zij voeren immers alle taken uit die de gemeente heeft. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Zij hebben daar ook de eed of gelofte voor afgelegd. Alleen medewerkers die bevoegd zijn, krijgen toegang tot uw gegevens en zij krijgen alleen toegang als dat nodig is voor hun werk. Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om de gegevens te beschermen.

Persoonsgegevens die wij via deze site verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij via deze website verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Emailadres

Waarom zijn mijn persoonsgegevens nodig?

De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Om contact op te nemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om uw vraag of suggestie af te kunnen handelen
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gebiedsvisie voor De Stationstuinen is voor eind 2020 gereed. Daarna kunnen er natuurlijk nog vragen liggen die wij moeten beantwoorden. We bewaren uw gegevens daarom tot uiterlijk 1 juni 2021.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, onrechtmatige  openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via onze Functionaris Gegevensbescherming. Onderaan dit bericht, onder het kopje ‘contact’ kunt u lezen hoe.

Toestemming

Gegevens worden overwegend verwerkt ter uitvoering van een publieke taak. De gegevens die u aan ons verstrekt, worden  gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens aan ons verstrekt heeft. U moet nadrukkelijk toestemming te verlenen bij het afgeven van uw persoonsgegevens. Als u toestemming geeft, mag u deze weer intrekken wanneer u dat wilt. U bent daar helemaal vrij in.

Uw rechten

Op basis van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van ons:

 • Het recht op inzage van de gegevens die bij ons bekend zijn. U kunt daarvoor bij ons een inzageverzoek indienen. Wij moeten uw verzoek binnen een maand afhandelen.
 • Het recht op informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt.
 • Het recht op correctie, aanvulling of afscherming van uw gegevens. Ook dat kunt u aan ons verzoeken.
 • Het recht de gemeente te verzoeken uw gegevens te verwijderen als wij geen legitieme reden hebben de gegevens langer te verwerken.
 • Het recht een klacht in te dienen indien u ontevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden. Daarnaast kunt u klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

Als u zich op een van deze rechten wil beroepen, dan kan dat via het contactformulier. De gemeente aanschrijven kan natuurlijk ook (Postbus 501, 2990 EA Barendrecht).

Contact

Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring of voor de Functionaris Gegevensbescherming dan kunt u hierover altijd contact opnemen met de gemeente. De Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Met die functionaris kunt u contact opnemen via e-mail.