De Stationstuinen Barendrecht,
de groene wijk van morgen!

Barendrecht bouwt met de ontwikkeling van De Stationstuinen aan de groene wijk van morgen. Een bruisende plek waar wonen, werken, leren en recreëren samenkomen. In dit nieuwe stuk Barendrecht ten oosten van het NS-station komen circa 3.500 woningen, waarvan 30% middeldure huur- en koopwoningen en 30% sociale huurwoningen.

Ook is er volop ruimte voor voorzieningen en een succesvol bedrijfsleven. De auto krijgt een bescheiden positie en er zijn goede fietsverbindingen met het dorp en het groene buitengebied. Door de ligging naast een hoogwaardig openbaar vervoerknooppunt ben je binnen tien minuten in Rotterdam. De nieuwe wijk levert zo een aanzienlijke bijdrage aan de toekomst van Barendrecht, maar ook aan de regio.

Interactieve kaart deelgebieden
Ca. 0 hectare
Totale gebied
Ca. 0
Woningen
0 m2
Voorzieningen

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Ontdek de gebiedsvisie van De Stationstuinen

De gemeente heeft het toekomstbeeld voor De Stationstuinen vastgelegd in een gebiedsvisie.  Grondeigenaren, woningcorporaties en andere initiatiefnemers gaan samen aan de slag met de ontwikkeling. De gemeente heeft daarvoor een ontwikkelkader opgesteld. Hierin staan adviezen en randvoorwaarden op basis waarvan initiatiefnemers zoals projectontwikkelaars nieuwe woningen, bedrijfsruimte en andere voorzieningen kunnen ontwikkelen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de aanpak van de openbare ruimte.

Vraag de gebiedsvisie aan Download het ontwikkelkader

Het laatste nieuws.

Nieuwsbericht
Nieuwsbericht

Veelgestelde vragen.

Het totale plangebied is ca. 40 hectare.

Het deel van het bedrijventerrein dat (direct) aan de oostzijde van het NS-station Barendrecht ligt. Zie plankaart.

Dit staat nog niet vast en is afhankelijk van welke gebieden daadwerkelijk worden ontwikkeld en vraag vanuit de markt. Naar verwachting gaat het om ca. 3.500 woningen.

De Stationstuinen wordt een stedelijk woon-werkgebied. Er komt ook ruimte voor groen, ontmoeting en ontspanning. Het gebied wordt dus nadrukkelijk niet volgebouwd. Om dit te mogelijk te maken komt er hogere bebouwing dan nu gebruikelijk is in Barendrecht.

Ja. De Stationstuinen wordt een gemengd woon-werkgebied met ruimte voor woningen, werken, ontspanning en voorzieningen. Concreet betekent dit dat er o.a. ook nieuwe horeca en recreatievoorzieningen komen. Op dit moment houden we rekening met 67.500 vierkante meter voorzieningen, bedrijven en kennis- en opleidingsinstellingen. We staan op een later moment natuurlijk open voor inspirerende initiatieven en ideeën.

 1. Er is een grote woningbouwopgave in de regio. De locatie is door het Rijk aangewezen als versnellingslocatie.
 2. De locatie naast een NS-station maakt het een aantrekkelijke woningbouwlocatie. De koppeling met Dutch Fresh Port is een mooie kans om beide ontwikkelingen elkaar te laten versterken.

Door aan te sluiten bij de vertrouwde kenmerken van Barendrecht, zoals aandacht voor goede en groene openbare ruimte, een menselijke maat en ruimte om elkaar te ontmoeten. Voorzieningen die bij het centrum van Barendrecht horen of passen laten we in het centrum. Ook willen we met name voor wandelaars, fietsers en het openbaar vervoer De Stationstuinen goed verbinden met het oude dorpscentrum. Dit doen we bijvoorbeeld door:
Aan te haken bij de fietssnelweg.
Het groene spoordak te benutten.
De Gebroken Meeldijk aantrekkelijker te maken voor wandelaars en fietsers

Om ruimte te creëren voor nieuwe functies, zullen (op termijn) de meeste bedrijfspanden gesloopt worden.

De Stationstuinen ligt nu niet in een woongebied. Overlast zal voor de meeste Barendrechters beperkt zijn.

Ja. Het NS-station zal in principe tijdens de hele ontwikkeling toegankelijk blijven.

In april 2020 zijn we gestart met het participatietraject met bewoners en ondernemers over de plannen voor De Stationstuinen.

Er werden fysieke bijeenkomsten en online bijeenkomsten georganiseerd voor direct betrokkenen zoals ondernemers, bewoners en voor jonge woningzoekenden en andere geïnteresseerden. In oktober en november 2023 vonden participatiebijeenkomsten plaats over de impact van het invoeren van gereguleerd en betaald parkeren in De Stationstuinen voor belanghebbenden in en rond De Stationstuinen.

Lees verder

Het gebied wordt zo veel mogelijk op het bestaande wegennet aangesloten. Voor het autoverkeer ontsluiten we het gebied richting Donk (via Zuideinde), Spoorlaan en Gebroken Meeldijk. Voor fietsers en voetgangers komen er ook verbindingen met het centrum van Barendrecht.

In het gebied gaat minder vrachtverkeer rijden dan nu het geval is. Verder worden daar de bestaande routes voor gebruikt.

De focus op het gebied van mobiliteit ligt op de fiets en het openbaar vervoer. U kunt zeker met de auto het gebied in, maar er wordt grotendeels geparkeerd in collectieve parkeergarages, die op 100 tot 200 meter van de woningen komen te liggen. Een andere mogelijkheid is een privé parkeergarage onder een blok woningen. Deze mogelijkheid is alleen aanwezig op plekken waar een ontsluitingsweg voor auto’s voorzien is. Aan de randen van het gebied, tegen het bedrijventerrein aan, is nog ruimte voor beperkt parkeren op straat. De straten in het gebied zullen niet vol komen te staan met geparkeerde auto’s en er komen geen woningen met een oprit waar twee auto’s voor de deur kunnen staan.

Dit is afhankelijk van de locatie van de woning. Bij huidige woningen aan de rand van het gebied wordt de huidige situatie zo veel mogelijk gehandhaafd. Mogelijk wordt hier een regulering van het parkeren ingevoerd om te voorkomen dat straks iedereen aan de rand van het gebied gaat parkeren.

Het parkeerdek blijft beschikbaar voor parkeren. Over de regulering moeten nog nadere afspraken worden gemaakt met NS en ProRail.

Woningen worden niet specifiek gereserveerd voor Barendrechters. Wel wordt gekeken naar de woningbehoefte van Barendrechters: woningen voor starters, jongeren en ouderen.

De gemeente heeft in november 2020 een intentieovereenkomst gesloten om de samenwerking op het gebied van (sociale) woningbouw en voorzieningen binnen De Stationstuinen in te vullen. De coalitie bestaat uit woonstichting Patrimonium, woningcorporatie Havensteder en woningcorporatie Wooncompas.

In de plannen gaan we uit van een grote diversiteit aan woningen. Het wordt een mix van appartementen en stedelijke grondgebonden woningen, zoals boven-beneden woningen, lofts etc. Er komen relatief veel appartementen.

Het uitgangspunt is dat 60% van de woningen betaalbaar wordt. Tenminste 30% van de nieuwe woningen worden sociale huurwoningen.

Betaalbaar wonen betekent voor koopwoningen een bedrag tot de NHG-grens : € 355.000. Voor vrije sector huurwoningen is dit bedrag tot € 1.000 per maand.

Goed idee, we nemen het idee om (collectief) particulier opdrachtgeverschap mogelijk te maken mee. Op dit moment is dit echter nog niet concreet uitgewerkt.

Er wordt bekeken welke bedrijven kunnen verhuizen. Niet alle bedrijven zijn geschikt om in een woonomgeving gevestigd te blijven. Met de meeste bedrijven worden inmiddels gesprekken gevoerd.

Die mogelijkheid is zeker aanwezig. Als uw onderneming actief in de AGF-(gerelateerde) sector wordt de kans dat dit mogelijk is groter.

In het plangebied Stationstuinen ligt uitbreiding van bestaande bedrijvigheid niet voor de hand. Dit is afhankelijk van de soort activiteit/milieucategorie.

 1. Dutch Fresh Port vertegenwoordigt bedrijven in de AGF-sector. Inmiddels is er ook een gebiedsteam Dutch Fresh Port waarin parkmanagement, innovatie/onderwijs, mobiliteit, arbeidsmarkt en duurzaamheid belangrijke thema’s zijn voor het versterken van dit economisch cluster. Dit uiteraard in samenhang met de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied Dierenstein, BT-Oost, Verenambacht en Nieuw Reijerwaard.
 2. Daarnaast is Dutch Fresh Port gesprekspartner voor de gemeenten (Barendrecht, Ridderkerk, Rotterdam) en de provincie Zuid-Holland voor de gehele gebiedsontwikkeling.
 1. AGF of AGF-gerelateerd (bv. ook toeleveringsbedrijven voor AGF-bedrijven)
 2. Retail-, horeca- en recreatiebedrijven. Creatieve ideeën zijn welkom.

Gemeente Barendrecht heeft op 23 februari 2022 een samenwerkingsovereenkomst met grondeigenaar Emborion Vastgoed getekend. Meer hierover is hier te lezen: https://www.stationstuinenbarendrecht.nl/nieuws/gemeente-barendrecht-en-emborion-vastgoed-tekenen-overeenkomst-de-stationstuinen-voor-circa-2-570-woningen/. Ook is er interesse van andere grondeigenaren.

De ontwikkeling zal betaald worden door eigenaren/ontwikkelaars, corporaties en gemeente Barendrecht. Gemeente Barendrecht heeft ook een subsidie gekregen van het Rijk, de zogenaamde Woningbouwimpuls. Meer hierover is hier te lezen: https://www.stationstuinenbarendrecht.nl/nieuws/de-stationstuinen-een-stap-dichterbij-rijk-geeft-forse-impuls/. De gemeenteraad van Barendrecht heeft in januari 2022 positief besloten over de benodigde financiering van de Stationstuinen. Meer hierover is te lezen op: https://www.stationstuinenbarendrecht.nl/nieuws/groen-licht-voor-de-stationstuinen/

Na het tekenen van de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met Emborion, gaan de gemeente en de ontwikkelaar aan de slag om de afspraken uit de SOK uit te werken tot concrete plannen. De gemeente zal zich voornamelijk richten op de inrichting van de openbare ruimte. Emborion gaat aan de slag met het uitwerken van de plannen voor de woningbouw. Ook blijft de gemeente gesprekken voeren met andere ontwikkelaars in het gebied. Het doel van die gesprekken is om ook met hen te komen tot een SOK.

De eerste werkzaamheden gaan starten als er een beeldkwaliteitsplan voor het gebied is opgesteld en een bestemmingsplanprocedure voor de eerste fase is doorlopen. Het afgeven van de omgevingsvergunning door de gemeente is het moment waarop de eerste werkzaamheden plaats kunnen vinden. Naar verwachting zal dit medio / eind 2023 zijn.

De start van de verkoop is afhankelijk van het verloop van het proces. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de eerste woningen verkocht gaan worden nadat het bestemmingsplan is goedgekeurd door de gemeenteraad.

Het totale plangebied is ca. 40 hectare.

Het deel van het bedrijventerrein dat (direct) aan de oostzijde van het NS-station Barendrecht ligt. Zie plankaart.

Dit staat nog niet vast en is afhankelijk van welke gebieden daadwerkelijk worden ontwikkeld en vraag vanuit de markt. Naar verwachting gaat het om ca. 3.500 woningen.

De Stationstuinen wordt een stedelijk woon-werkgebied. Er komt ook ruimte voor groen, ontmoeting en ontspanning. Het gebied wordt dus nadrukkelijk niet volgebouwd. Om dit te mogelijk te maken komt er hogere bebouwing dan nu gebruikelijk is in Barendrecht.

Ja. De Stationstuinen wordt een gemengd woon-werkgebied met ruimte voor woningen, werken, ontspanning en voorzieningen. Concreet betekent dit dat er o.a. ook nieuwe horeca en recreatievoorzieningen komen. Op dit moment houden we rekening met 67.500 vierkante meter voorzieningen, bedrijven en kennis- en opleidingsinstellingen. We staan op een later moment natuurlijk open voor inspirerende initiatieven en ideeën.

 1. Er is een grote woningbouwopgave in de regio. De locatie is door het Rijk aangewezen als versnellingslocatie.
 2. De locatie naast een NS-station maakt het een aantrekkelijke woningbouwlocatie. De koppeling met Dutch Fresh Port is een mooie kans om beide ontwikkelingen elkaar te laten versterken.

Door aan te sluiten bij de vertrouwde kenmerken van Barendrecht, zoals aandacht voor goede en groene openbare ruimte, een menselijke maat en ruimte om elkaar te ontmoeten. Voorzieningen die bij het centrum van Barendrecht horen of passen laten we in het centrum. Ook willen we met name voor wandelaars, fietsers en het openbaar vervoer De Stationstuinen goed verbinden met het oude dorpscentrum. Dit doen we bijvoorbeeld door:
Aan te haken bij de fietssnelweg.
Het groene spoordak te benutten.
De Gebroken Meeldijk aantrekkelijker te maken voor wandelaars en fietsers

Om ruimte te creëren voor nieuwe functies, zullen (op termijn) de meeste bedrijfspanden gesloopt worden.

De Stationstuinen ligt nu niet in een woongebied. Overlast zal voor de meeste Barendrechters beperkt zijn.

Ja. Het NS-station zal in principe tijdens de hele ontwikkeling toegankelijk blijven.

In april 2020 zijn we gestart met het participatietraject met bewoners en ondernemers over de plannen voor De Stationstuinen.

Er werden fysieke bijeenkomsten en online bijeenkomsten georganiseerd voor direct betrokkenen zoals ondernemers, bewoners en voor jonge woningzoekenden en andere geïnteresseerden. In oktober en november 2023 vonden participatiebijeenkomsten plaats over de impact van het invoeren van gereguleerd en betaald parkeren in De Stationstuinen voor belanghebbenden in en rond De Stationstuinen.

Lees verder

Het gebied wordt zo veel mogelijk op het bestaande wegennet aangesloten. Voor het autoverkeer ontsluiten we het gebied richting Donk (via Zuideinde), Spoorlaan en Gebroken Meeldijk. Voor fietsers en voetgangers komen er ook verbindingen met het centrum van Barendrecht.

In het gebied gaat minder vrachtverkeer rijden dan nu het geval is. Verder worden daar de bestaande routes voor gebruikt.

De focus op het gebied van mobiliteit ligt op de fiets en het openbaar vervoer. U kunt zeker met de auto het gebied in, maar er wordt grotendeels geparkeerd in collectieve parkeergarages, die op 100 tot 200 meter van de woningen komen te liggen. Een andere mogelijkheid is een privé parkeergarage onder een blok woningen. Deze mogelijkheid is alleen aanwezig op plekken waar een ontsluitingsweg voor auto’s voorzien is. Aan de randen van het gebied, tegen het bedrijventerrein aan, is nog ruimte voor beperkt parkeren op straat. De straten in het gebied zullen niet vol komen te staan met geparkeerde auto’s en er komen geen woningen met een oprit waar twee auto’s voor de deur kunnen staan.

Dit is afhankelijk van de locatie van de woning. Bij huidige woningen aan de rand van het gebied wordt de huidige situatie zo veel mogelijk gehandhaafd. Mogelijk wordt hier een regulering van het parkeren ingevoerd om te voorkomen dat straks iedereen aan de rand van het gebied gaat parkeren.

Het parkeerdek blijft beschikbaar voor parkeren. Over de regulering moeten nog nadere afspraken worden gemaakt met NS en ProRail.

Woningen worden niet specifiek gereserveerd voor Barendrechters. Wel wordt gekeken naar de woningbehoefte van Barendrechters: woningen voor starters, jongeren en ouderen.

De gemeente heeft in november 2020 een intentieovereenkomst gesloten om de samenwerking op het gebied van (sociale) woningbouw en voorzieningen binnen De Stationstuinen in te vullen. De coalitie bestaat uit woonstichting Patrimonium, woningcorporatie Havensteder en woningcorporatie Wooncompas.

In de plannen gaan we uit van een grote diversiteit aan woningen. Het wordt een mix van appartementen en stedelijke grondgebonden woningen, zoals boven-beneden woningen, lofts etc. Er komen relatief veel appartementen.

Het uitgangspunt is dat 60% van de woningen betaalbaar wordt. Tenminste 30% van de nieuwe woningen worden sociale huurwoningen.

Betaalbaar wonen betekent voor koopwoningen een bedrag tot de NHG-grens : € 355.000. Voor vrije sector huurwoningen is dit bedrag tot € 1.000 per maand.

Goed idee, we nemen het idee om (collectief) particulier opdrachtgeverschap mogelijk te maken mee. Op dit moment is dit echter nog niet concreet uitgewerkt.

Er wordt bekeken welke bedrijven kunnen verhuizen. Niet alle bedrijven zijn geschikt om in een woonomgeving gevestigd te blijven. Met de meeste bedrijven worden inmiddels gesprekken gevoerd.

Die mogelijkheid is zeker aanwezig. Als uw onderneming actief in de AGF-(gerelateerde) sector wordt de kans dat dit mogelijk is groter.

In het plangebied Stationstuinen ligt uitbreiding van bestaande bedrijvigheid niet voor de hand. Dit is afhankelijk van de soort activiteit/milieucategorie.

 1. Dutch Fresh Port vertegenwoordigt bedrijven in de AGF-sector. Inmiddels is er ook een gebiedsteam Dutch Fresh Port waarin parkmanagement, innovatie/onderwijs, mobiliteit, arbeidsmarkt en duurzaamheid belangrijke thema’s zijn voor het versterken van dit economisch cluster. Dit uiteraard in samenhang met de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied Dierenstein, BT-Oost, Verenambacht en Nieuw Reijerwaard.
 2. Daarnaast is Dutch Fresh Port gesprekspartner voor de gemeenten (Barendrecht, Ridderkerk, Rotterdam) en de provincie Zuid-Holland voor de gehele gebiedsontwikkeling.
 1. AGF of AGF-gerelateerd (bv. ook toeleveringsbedrijven voor AGF-bedrijven)
 2. Retail-, horeca- en recreatiebedrijven. Creatieve ideeën zijn welkom.

Gemeente Barendrecht heeft op 23 februari 2022 een samenwerkingsovereenkomst met grondeigenaar Emborion Vastgoed getekend. Meer hierover is hier te lezen: https://www.stationstuinenbarendrecht.nl/nieuws/gemeente-barendrecht-en-emborion-vastgoed-tekenen-overeenkomst-de-stationstuinen-voor-circa-2-570-woningen/. Ook is er interesse van andere grondeigenaren.

De ontwikkeling zal betaald worden door eigenaren/ontwikkelaars, corporaties en gemeente Barendrecht. Gemeente Barendrecht heeft ook een subsidie gekregen van het Rijk, de zogenaamde Woningbouwimpuls. Meer hierover is hier te lezen: https://www.stationstuinenbarendrecht.nl/nieuws/de-stationstuinen-een-stap-dichterbij-rijk-geeft-forse-impuls/. De gemeenteraad van Barendrecht heeft in januari 2022 positief besloten over de benodigde financiering van de Stationstuinen. Meer hierover is te lezen op: https://www.stationstuinenbarendrecht.nl/nieuws/groen-licht-voor-de-stationstuinen/

Na het tekenen van de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met Emborion, gaan de gemeente en de ontwikkelaar aan de slag om de afspraken uit de SOK uit te werken tot concrete plannen. De gemeente zal zich voornamelijk richten op de inrichting van de openbare ruimte. Emborion gaat aan de slag met het uitwerken van de plannen voor de woningbouw. Ook blijft de gemeente gesprekken voeren met andere ontwikkelaars in het gebied. Het doel van die gesprekken is om ook met hen te komen tot een SOK.

De eerste werkzaamheden gaan starten als er een beeldkwaliteitsplan voor het gebied is opgesteld en een bestemmingsplanprocedure voor de eerste fase is doorlopen. Het afgeven van de omgevingsvergunning door de gemeente is het moment waarop de eerste werkzaamheden plaats kunnen vinden. Naar verwachting zal dit medio / eind 2023 zijn.

De start van de verkoop is afhankelijk van het verloop van het proces. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de eerste woningen verkocht gaan worden nadat het bestemmingsplan is goedgekeurd door de gemeenteraad.

Samen kom je verder.

Op de achtergrond werken gemeente, marktpartijen en woningcorporaties hard om deze ambitie werkelijkheid te laten worden. De verkoop van de eerste fase van dit gebied staat gepland voor begin 2024.

Downloadbare documentatie

Heeft u aanvullende vragen, of opmerkingen?
Of wilt u meedenken? We horen het graag.

Heeft u een vraag of initiatief? Laat het ons weten, we proberen zo spoedig mogelijk te reageren.