Schermopname van introductiescherm tijdens digitale bijeenkomst in het programma Teams

Verslag digitale updatebijeenkomst op 28 april

Schermopname van introductiescherm tijdens digitale bijeenkomst in het programma Teams

Op 28 april jl. organiseerde de gemeente Barendrecht een digitale bijeenkomst over de ontwikkeling van De Stationstuinen om belangstellenden bij te praten over de stand van zaken en de opgave het gebied klimaatbestendig te maken. Hieronder vindt u een kort verslag van deze bijeenkomst. Het plenaire deel: de update van de ontwikkeling, de presentatie ‘De Stationstuinen Groen en Bewust’ en de plenaire teugkoppeling zijn ook terug te kijken via deze link.

Plenaire deel: Update

Na een voorwoord van wethouder Peter Luijendijk gaf projectmanager Paul Smolders een korte presentatie over de stand van zaken: de planning van de ontwikkeling en komende activiteiten voor de rest van dit jaar:

 • Mei: Eerste concept Ontwikkelkader
 • Juni: Uitwerking Businesscase
 • Juni/juli: Stukken aanvraag Woningbouwimpuls Rijk
 • 7 september: Besluitvorming College
 • September: Ondertekenen SOK
 • Oktober/november: (Verwachte) uitkomst WBI

De belangrijkste activiteit is de aanvraag van de Woningbouwimpuls subsidie bij de rijksoverheid. Meer informatie over dit programma vindt u hier.

Na de toelichting van de planning was er gelegenheid voor vragen. Hieronder een selectie. De overige vragen en antwoorden zijn opgenomen in de Q&A.

 • Vraag: kan het oude veilinggebouw een nieuwe functie in het gebied krijgen?
  Antwoord: Dit is wel de wens. De gemeente staat open voor initiatieven
 • Vraag: wat is het fietsbeleid?
  Antwoord: in De Stationstuinen is veel aandacht voor de fiets, langzaam verkeer krijgt voorrang. Er worden nieuwe fietspaden en -verbindingen aangelegd.
 • Vraag: welk aandeel van de 50% betaalbare woningen is sociale woningbouw? Antwoord: 30% van het totale programma is sociale woningbouw (huur en koop); 20% betaalbare woningbouw (middel dure huur en koop tot NHG-grens).
 • Vraag: kan er een tramlijn vanaf Carnisselande aangelegd worden die wellicht ook naar Ridderkerk gaat?
  Antwoord: deze mogelijkheid zal nader worden onderzocht.
 • Vraag: kan de bouw nog voor maart 2022 starten?
  Antwoord: hier is nog geen uitspraak over te doen. De wens van de gemeente en ontwikkelaar is zo spoedig mogelijk te starten. Daarbij wordt goed rekening gehouden met de aanwezige AGF bedrijven. Uitgangspunt is dat zij hun werkzaamheden kunnen voortzetten.

Plenaire deel: Presentatie Stationstuinen Groen en Bewust

Andy van Rossem, beleidsmedewerker duurzaamheid, gaf als inleiding op de deelsessies uitleg over het belang van het rekening houden met klimaatverandering bij gebiedsontwikkeling. De ambities voor De Stationstuinen zijn hoog, zowel voor de bebouwing als voor de inrichting van de openbare ruimte. Dit is nodig om het gebied toekomstbestendig en voor lange tijd aantrekkelijk te maken.

Andy liet de bedreigingen zien aan de hand van plaatselijke voorbeelden, zoals de recente overstroming bij het station en problemen met droogte. Vervolgens ging hij in op de mogelijke oplossingen voor bijvoorbeeld wateroverlast, hittestress en het verlies van biodiversiteit.

Na de presentatie werden de deelnemers in twee groepen gesplitst over het thema klimaatbestendigheid. Eén groep praatte door over bouwen en wonen, de andere groep over de openbare ruimte.

Deelsessie Klimaatbestendigheid: Bouwen en Wonen

In de deelsessie werd de deelnemers door middel van de tool Mentimeter verschillende vragen gesteld. Zo spraken deelnemers hun voorkeuren uit voor oplossingen voor wateroverlast. De watertuin kreeg hierbij de meeste stemmen, gevolgd door geveltuin en een groen dak. Aanvullend werd genoemd dat een watertuin tevens een luxe uitstraling heeft en dat een geveltuin en groen dak ook een koelende werking hebben.

Beschermen tegen de hitte in huis kan volgens de deelnemers het beste met geïntegreerde zonwering. Dit is ook relatief eenvoudig direct bij de bouw te realiseren.

Buitenleven is voor alle deelnemers belangrijk. De eigen buitenruimte wordt gebruikt om te ontspannen, samen te zijn, te tuinieren etc.
Voor het bevorderen van de biodiversiteit hadden deelnemers verschillende suggesties zoals een insectenhotel, vlinderstruiken, diervriendelijke beplanting, egelhuisjes, gevelbekleding en gebruik van natuurlijke materialen.

Deelsessie Klimaatbestendigheid: de Openbare Ruimte

De deelnemers bespraken in deze deelsessie twee onderwerpen: de inrichting van het nieuwe stationsplein aan de oostzijde van het station en het groen in de wijk. Bij het bespreken van de onderwerpen werd steeds eerst de mening van alle deelnemers aan de deelsessie opgehaald met behulp van Mentimeter. Daarna bediscussieerden de deelnemers de antwoorden.

Stationsplein

Wensen van de deelnemers voor het nieuwe plein:

 • Groene uitstraling, zitgelegenheid, ruimte voor kunst, gevelbeplanting aan hoge gebouwen
 • Geen grote terrassen, kleine horeca, geen uitgaansplein
 • Aandacht voor (sociale) veiligheid, goede fietsparkeervoorziening, openbare toiletten
 • Creëer logische fiets-/wandelroutes
 • Ga uit van mix gebruikers: bezoekers/werk/studie en bewoners en raadpleeg de toekomstige bewoners zodra zij bekend zijn!

Ook brachten verschillende deelnemers voorzieningen buiten het stationsplein ter sprake die de nieuwe bewoners mogelijk nodig hebben zoals een extra basisschool.

Groen in de wijk

Het park en het groen in de wijk moeten volgens de deelnemers rust en ruimte bieden, een natuurlijke uitstraling hebben en plaats hebben voor moestuinen. Een deel van de deelnemers vindt dat ook horeca en sport en spel een plek in het groen verdienen.