Foto's van vier verschillende klimaatadaptieve oplossingen tegen hitte

Samenvatting enquêterapportage openbare ruimte De Stationstuinen

Foto's van vier verschillende klimaatadaptieve oplossingen tegen hitte

Doel en context onderzoek

De Stationstuinen wordt de groene en duurzame stad van morgen. Door de hoge dichtheid zijn openbare plekken van groot belang voor de bewoners en gebruikers van dit gebied. Daarbij worden thema’s rondom duurzaamheid steeds belangrijker. Om te onderzoeken hoe de openbare ruimte van De Stationstuinen optimaal kan worden ingericht is door Gemeente Barendrecht van 1 tot en met 25 april 2021 een enquête gehouden. Deze is verspreid onder betrokkenen en geïnteresseerden van De Stationstuinen via de nieuwsbrief, LinkedIn-pagina, Facebook-pagina en de kanalen van het platform Mijn Toekomst is Duurzaam.

Door middel van deze enquête zijn de belangen, eisen en restricties van potentiële bewoners en gebruikers voor een integraal ontwerp in kaart gebracht. De input van de respondenten wordt verwerkt in het programma van eisen, dat een bijdrage levert aan het maken van een integraal ontwerp van de openbare ruimte in De Stationstuinen. De enquête is door 130 respondenten volledig ingevuld.

Introducerende vragen

Door middel van een meerkeuzevraag is de respondenten gevraagd op welke manieren zij gebruik zouden maken van de openbare ruimte van De Stationstuinen. Wandelen, verblijven en recreëren worden bij deze vraag het meeste geantwoord.

Om een sfeergevoel te krijgen bij de openbare ruimte, is de respondenten gevraagd welke woordenreeks zij het beste bij de openbare ruimte van De Stationstuinen vinden passen. Ruim een derde kiest daarbij voor ‘divers, levendig en vrijheid’.

Collectieve voorzieningen

Collectieve voorzieningen kunnen integraal bijdragen aan verschillende gezondheids- en duurzaamheidsdoeleneinden. Het grootste deel van de respondenten is neutraal over het gebruik van voorzieningen in de openbare ruimte en zij zouden voornamelijk van sport- en speelplekken en moes- en pluktuinen gebruik willen maken. Daarna vinden zij werk- en leerplekken het meest interessant.

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is misschien wel een van de meest actuele opgaven binnen de ruimtelijke ordening. De ingrepen op het gebied van klimaatadaptatie die de meeste respondenten het liefste terugzien in De Stationstuinen zijn op volgorde:

  1. Schaduwplekken
  2. Bodembedekking & heesters
  3. Wadi’s

Van de respondenten zoekt meer dan 60% bij hitte verkoeling in de buitenlucht. Hiervoor zijn plekken met water en schaduw van belang.

Mobiliteit & energietransitie

Om het belang van de auto onder de potentiële bewoners en gebruikers te peilen is gevraagd hoe vaak zij gebruik maken van de auto en waarvoor. Bijna 20% van de respondenten gebruikt iedere dag de auto, ongeveer 40% meer dan drie keer per week en bijna 30% eens per week. De overige 10% maakt eens per maand of nooit gebruik van de auto. De auto wordt voornamelijk gebruikt om naar bij iemand op bezoek te gaan. Daarna wordt deze ook vaak gebruikt om naar het werk te gaan, te winkelen of boodschappen te doen. Vervolgens werd recreëren het meeste gekozen.

Daarna is de vraag gesteld wat de maximale afstand is die respondenten willen afleggen (lopend) van huis of werk naar de auto. De meeste mensen willen maximaal tussen de 50 en 150 meter lopen naar hun auto. Echter zou ongeveer 15% het niet erg vinden om meer dan 300 meter te lopen. Omdat het parkeren in De Stationstuinen verwerkt zal worden in zogeheten ‘parkeerhubs’, zal er een redelijke loopafstand naar de auto moeten worden afgelegd.

De Stationstuinen wordt een autoluw gebied. De meerderheid van de respondenten is over het algemeen positief over dit mobiliteitsconcept en zou hiervan gebruik maken mits deze goed bereikbaar is. Zij zouden  voornamelijk gebruik maken van het fiets- en OV-netwerk om te recreëren, naar werk te gaan of om iemand te bezoeken.

Rotterdam wordt gezien als de belangrijkste trekpleister in de omgeving, niet alleen op het gebied van recreatie, maar ook op het gebied van werk. Vanuit station Barendrecht kost het een kleine 13 minuten met de trein en 40 minuten met de fiets om naar het centrum van Rotterdam te reizen. In de resultaten van de enquête is terug te zien dat meer dan 70% zich het liefst met het openbaar vervoer tussen De Stationstuinen en Rotterdam zou willen verplaatsen. Daarnaast zou bijna 20% zich het liefst met de fiets willen verplaatsen tussen deze locaties. 7% verkiest de auto boven het openbaar vervoer en de fiets.

Gezondheid

De meerderheid van de respondenten vindt de bevordering van gezondheid in de openbare ruimte van belang. Meer dan 60% wil sport- en speelplaatsen terugzien in de openbare ruimte. De maatregelen die zij het liefste terug zouden zien op het gebied van gezondheid zijn loop- en fietsroutes, toevoegingen van beplanting en toepassing van natuurlijke materialen.

Gegevens respondenten

Aan het einde van de enquête is naar gegevens als leeftijd, postcode, BSR-leefstijlkleur en woonsituatie gevraagd.

Het grootste deel van de respondenten is 19 tot en met 24 jaar oud (22,2%) en 55 tot en met 64 jaar oud (21,4%). De respondenten identificeren zich voornamelijk met een gele leefstijl, namelijk 31%. De voornaamste woonsituaties van de respondenten zijn samenwonend en met een gezin. 27,8% van de respondenten is op dit moment op zoek naar een koopwoning. 59,5% is niet op zoek. Van de woningzoekenden zou 51% binnen 2 jaar een woning willen kopen of huren. De ontwikkeling van De Stationstuinen zal minimaal 10 jaar duren. Voor een groot deel komt deze ontwikkeling te laat.

Suggesties/opmerkingen

28 respondenten hebben aan het einde van de enquête een suggestie of opmerking achtergelaten. Voorbeelden hiervan:

  • Zorg dat nu al rekening gehouden kan worden met het scheiden van afval
  • Het zou een welkome aanvulling zijn als ook ingespeeld wordt op samenlevende generaties die betekenis voor elkaar hebben. Een vorm van verticale binding in leeftijden, waarmee de leefbaarheid in wijken versterkt kan worden voor zowel de jongere als de oudere generaties.
  • Goed initiatief om nu al potentiële bewoners naar hun wensen te vragen.