Parkeeroplossingen in en rond De Stationstuinen – Participatie met bewoners en ondernemers

De gemeente Barendrecht heeft in februari 2022 het Ontwikkelkader vastgesteld voor De Stationstuinen, het gebied ten oosten van station Barendrecht, waar de komende 10 à 15 jaar zo’n 3.500 woningen worden gebouwd. De mobiliteitsaanpak is een belangrijke pijler in het Ontwikkelkader voor het ontwikkelen van een gezonde en bereikbare wijk, met een groene inrichting, aantrekkelijke verblijfsplekken en veel ruimte voor fietsers en voetgangers. Om dit mogelijk te maken wordt een mobiliteitsconcept ingevoerd van stappen, trappen, OV, mobiliteitsconcepten zoals deelmobiliteit en betaald parkeren.

De gemeenteraad nam in september 2022 een eerste besluit om in de Stationstuinen betaald parkeren in te voeren voor bewoners, werknemers, bezoekers en P+R-reizigers. Op basis van dit besluit is een verdere uitwerking gemaakt van het parkeerregime en de impact ervan op de omliggende gebieden. Om een waterbed effect in de wijken en bedrijventerreinen rondom De Stationstuinen te voorkomen, zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk.

Eind oktober en begin november organiseert de gemeente een participatietraject, gericht op de wijken Oranjewijk en Noord, de bedrijventerreinen rond De Stationstuinen en de Gebroken Meeldijk ten oosten van het spoor. Per deelgebied worden de bewoners of bedrijven geïnformeerd over het toekomstige mobiliteitsregime in De Stationstuinen en worden zij geconsulteerd op maatregelen om de overlast te beperken. We willen deze participatiebijeenkomsten gebruiken om van inwoners en bedrijven zélf ideeën, suggesties en kanttekeningen te horen. De opbrengst van de bijeenkomsten wordt meegenomen in de uitwerking naar effectief beleid.

De uitkomsten van de participatie worden meegenomen in het voorstel voor de regels rondom mobiliteit en parkeren en de bijbehorende maatregelen dat begin 2024 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd voor besluitvorming.