De Stationstuinen

Op dinsdag 4 april om 21.00u wordt de raadscommissie Ruimte bijgepraat over het ontwerp bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan, de voortgang tot nu toe en de planning voor het vervolg. De presentatie vindt plaats in de hal van het gemeentehuis, Binnenhof 1.

Wilt u hier bij aanwezig zijn? Dan kunt u zich hiervoor tot uiterlijk maandag 3 april aanmelden via griffie@barendrecht.nl. Kunt u niet aanwezig zijn dan is het ook mogelijk om de presentatie na afloop hier terug te kijken. Het is niet mogelijk om tijdens de presentatie uw reactie te geven. Dat kan wel gedurende de inzageperiode van 6 april – 18 mei.

Stukken inzien en reageren

Het college van burgemeester en wethouders legt drie documenten ter inzage waarop u vanaf 6 april gedurende 6 weken inhoudelijk kunt reageren. Het gaat om de volgende drie stukken: ontwerpbestemmingsplan (OBP), milieueffectrapport (MER) en beeldkwaliteitplan (BKP).

  • OBP: In het OBP ligt juridisch-planologisch vast wat in de 1e fase van de gebiedsontwikkeling mag worden gerealiseerd.
  • MER: Een MER brengt de milieueffecten van een plan of project in kaart. Op deze manier kan de gemeente Barendrecht deze meenemen in de besluiten over de realisatie van de gebiedsontwikkeling.
  • BKP: Het BKP toetst of de bouwplannen van De Stationstuinen voldoen aan de aanbevelingen en richtlijnen voor de vormgeving van de bebouwing en inrichting van de ruimte.