Bestemmingsplan eerste fase De Stationstuinen

Van 6 april tot en met 18 mei lagen het ontwerp bestemmingsplan 1e fase, de milieueffectrapportage en het beeldkwaliteitsplan voor De Stationstuinen ter inzage. Er zijn 37 zienswijzen ingediend, waarvan 27 door bewoners en 10 door bedrijven en overheden.

Belangrijke onderwerpen die uit de zienswijzen naar voren komen, zijn onder andere de manier waarop het parkeren is geregeld, de verkeersafwikkeling, het aantal woningen, de hoogte van de gebouwen (ook in relatie tot het woongenot) en de mogelijke hinder voor omwonenden (privacy, licht en geluid).

De gemeente stelt nu een Nota van beantwoording op, waarin wordt aangegeven hoe met alle ingediende zienswijzen wordt omgegaan. Sommigen zullen leiden tot aanpassingen in het plan. Bij anderen zal dat niet het geval zijn. Een nadere toelichting hierop wordt in de nota gegeven.

Zodra de nota is afgerond en de wijzigingen zijn verwerkt in het bestemmingsplan, wordt aan de gemeenteraad gevraagd het bestemmingsplan, het MER en het beeldkwaliteitsplan vast te stellen. Naar verwachting worden de stukken op 14 november besproken in de oriënterende commissievergadering Ruimte, op 28 november in de Commissie Ruimte en op 19 december in de gemeenteraad.

Het bestemmingsplan wordt vervolgens 6 weken ter inzage gelegd zodat belanghebbenden kunnen zien op welke wijze de gemeente met de zienswijze is omgegaan. In deze periode is er ook de mogelijkheid om tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep aan te tekenen bij de Raad van State.