Is u iets nog niet helemaal duidelijk?
Bekijk eerst onze veelgestelde vragen.

Het plan - locatie en omvang

Hoe groot is het gebied dat ontwikkeld wordt?

Het totale plangebied is ca. 40 hectare.

Welk deel van het bedrijventerrein wordt getransformeerd?

Het deel van het bedrijventerrein dat (direct) aan de oostzijde van het NS-station Barendrecht ligt. Zie plankaart

Hoeveel woningen komen er?

Dit staat nog niet vast en is afhankelijk van welke gebieden daadwerkelijk worden ontwikkeld en vraag vanuit de markt. Naar verwachting gaat het om ca. 2.300 tot 3.500 woningen.

Hoe dicht wordt het gebied bebouwd?

De Stationstuinen wordt een stedelijk woon-werkgebied. Er komt ook ruimte voor groen, ontmoeting en ontspanning. Het gebied wordt dus nadrukkelijk niet volgebouwd. Om dit te mogelijk te maken komt er hogere bebouwing dan nu gebruikelijk is in Barendrecht.

Komen er naast woningen ook nog andere voorzieningen?

Ja. De Stationstuinen wordt een gemengd woon-werkgebied met ruimte voor woningen, werken, ontspanning en voorzieningen. Concreet betekent dit dat er o.a. ook nieuwe horeca en recreatievoorzieningen komen. Op dit moment houden we rekening met 40.000-60.000 vierkante meter voorzieningen, bedrijven en kennis- en opleidingsinstellingen op het gebied van voedsel en gezondheid. We staan op een later moment natuurlijk open voor inspirerende initiatieven en ideeën.

Gevolgen voor bedrijven en bewoners

Wat gaat er gebeuren met bestaande bedrijfspanden in het gebied?

Om ruimte te creëren voor nieuwe functies, zullen (op termijn) de meeste bedrijfspanden gesloopt worden.

Wat merk ik als bewoner van Barendrecht straks van de bouwwerkzaamheden in het gebied?

De Stationstuinen ligt nu niet in een woongebied. Overlast zal voor de meeste Barendrechters beperkt zijn.

Wat heb ik als bewoner van Barendrecht aan de nieuwe ontwikkeling?

U kunt gebruik maken van de voorzieningen in de Stationstuinen om bijvoorbeeld te ontspannen, sporten of recreëren? Of u komt er voor uw werk of op bezoek bij een nieuwe bewoner.

Blijft het station bereikbaar?

Ja. Het NS-station zal in principe tijdens de hele ontwikkeling toegankelijk blijven.

Maatschappelijke verantwoording

Wat is de reden dat De Stationstuinen ontwikkeld wordt?

 1. 1. Er is een grote woningbouwopgave in de regio. De locatie is door het Rijk aangewezen als versnellingslocatie.
 2. 2. De locatie naast een NS-station maakt het een aantrekkelijke woningbouwlocatie. De koppeling met Dutch Fresh Port is een mooie kans om beide ontwikkelingen elkaar te laten versterken.

Waarom zijn er zoveel woningen nodig?

Zowel in Barendrecht zelf als in de regio is er behoefte aan extra woningen. Voor Barendrecht gaat het vooral om woningen voor starters, jongeren en senioren.

Wat betekent de ontwikkeling van De Stationstuinen voor de economie van Barendrecht?

De Stationstuinen is niet alleen een plek om te wonen, maar ook om te werken, leren en te innoveren. De ontwikkeling biedt dus ook kansen om de Barendrechtse economie in de breedte te versterken.

Hoe wordt er voor gezorgd dat het echt onderdeel van Barendrecht wordt?

 • Door aan te sluiten bij de vertrouwde kenmerken van Barendrecht, zoals aandacht voor goede en groene openbare ruimte, een menselijke maat en ruimte om elkaar te ontmoeten. Voorzieningen die bij het centrum van Barendrecht horen of passen laten we in het centrum. Ook willen we met name voor wandelaars, fietsers en het openbaar vervoer De Stationstuinen goed verbinden met het oude dorpscentrum. Dit doen we bijvoorbeeld door:
  • Aan te haken bij de fietssnelweg.
  • Het groene spoordak te benutten.
  • De Gebroken Meeldijk aantrekkelijker te maken voor wandelaars en fietsers

Inspraak

Wie zijn er tot nu toe geraadpleegd voor de gebiedsvisie?

Er is gesproken met grondeigenaren in het gebied, ondernemers, woningcorporaties, de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, de gemeenteraad en de provincie. Het participatietraject is vervolgd in april 2020 in twee rondes: Ophaalronde van april-augustus 2020 Door verschillende middelen en activiteiten in te zetten hebben we veel input voor de gebiedsvisie opgehaald. Via een enquête en een digitaal participatieplatform (website www.stationstuinenbarendrecht.nl) bereikten we een brede groep Barendrechters. Daarnaast organiseerden we fysieke en online (coronaproof) bijeenkomsten voor de raadscommissie en direct betrokkenen zoals ondernemers, bewoners en jonge woningzoekenden. 2. Teruglegronde in september-oktober 2020 In aanloop naar de besluitvorming in november en december koppelden we de resultaten van de ophaalronde terug naar alle betrokkenen. En vertaalden we de inzichten naar input voor de gebiedsvisie en aanbevelingen voor het vervolgtraject.

Ik woon in het gebied. Hoe word ik betrokken?

De bewoners van het plangebied worden persoonlijk benaderd. Er wordt uitdrukkelijk met hun wensen rekening gehouden

Op welke manier is rekening gehouden met de woonwensen van Barendrechters?

 1. 1. Er is een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd door de STEC groep.
 2. 2. De woonbehoeften van Barendrechters brengen we vooral in kaart brengen door middel van het participatietraject voor De Stationstuinen.

Auto en parkeren

Op welke manier wordt De Stationstuinen ontsloten?

Het gebied wordt zo veel mogelijk op het bestaande wegennet aangesloten. Voor het autoverkeer ontsluiten we het gebied richting de Donk, Spoorlaan en Gebroken Meeldijk. Voor fietsers en voetgangers komen er ook verbindingen met het centrum van Barendrecht.

Welke route gaat het vrachtverkeer rijden?

In het gebied gaat minder vrachtverkeer rijden dan nu het geval is. Verder worden daar de bestaande routes voor gebruikt.

Kan ik als nieuwe bewoner met de auto tot aan mijn huis rijden in De Stationstuinen?

De focus op het gebied van mobiliteit ligt op de fiets en het openbaar vervoer. U kunt zeker met de auto het gebied in, maar er wordt geparkeerd in collectieve parkeergarages, die op 100 tot 200 meter van de woningen kunnen liggen. De straten in het gebied zullen niet vol komen te staan met geparkeerde auto’s en er komen geen woningen met een oprit waar twee auto’s voor de deur kunnen staan.

Ik woon in het gebied. Kan ik straks nog voor mijn deur parkeren?

Dit is afhankelijk van de locatie van de woning. Bij huidige woningen aan de rand van het gebied wordt de huidige situatie zo veel mogelijk gehandhaafd. Mogelijk wordt hier een regulering van het parkeren ingevoerd om te voorkomen dat straks iedereen aan de rand van het gebied gaat parkeren.

Kan ik straks nog bij het station parkeren?

Het parkeerdek blijft beschikbaar voor parkeren. Over de regulering moeten nog nadere afspraken worden gemaakt met NS en ProRail.

Wonen

Hoeveel woningen zijn bedoeld voor Barendrechters?

Woningen worden niet specifiek gereserveerd voor Barendrechters. Wel wordt gekeken naar de woningbehoefte van Barendrechters: woningen voor starters, jongeren en ouderen.

Wie gaat de sociale huurwoningen verhuren?

De gemeente is hierover in gesprek met de in Barendrecht actieve woningcorporaties.

Wat voor type woningen zijn voorzien in de plannen?

In de plannen gaan we uit van een grote diversiteit aan woningen. Het wordt een mix van appartementen en stedelijke grondgebonden woningen, zoals boven-beneden woningen, lofts etc.. Er komen relatief veel appartementen.

Wat is het beleid voor de verdeling tussen koop en (sociale) huurwoningen?

Het uitgangspunt is dat 50% van de woningen betaalbaar wordt. 30% van de nieuwe woningen worden sociale huurwoningen . De overige woningen worden marktconform aangeboden.

Er wordt geschreven dat De Stationstuinen betaalbaar wordt. Wat is betaalbaar?

Betaalbaar wonen betekent voor koopwoningen een bedrag tot de NHG-grens : € 310.000. Voor vrije sector huurwoningen is dit bedrag tot € 1.000 per maand.

Kan ik straks ook zelf een woning bouwen in De Stationstuinen?

Goed idee, we nemen het idee om (collectief) particulier opdrachtgeverschap mogelijk te maken mee. Op dit moment is dit echter nog niet concreet uitgewerkt.

Ondernemen

Ik heb een bedrijf in het gebied, kan ik mijn onderneming gewoon voort zetten?

Er wordt bekeken welke bedrijven kunnen verhuizen. Niet alle bedrijven zijn geschikt om in een woonomgeving gevestigd te blijven. Met de meeste bedrijven worden inmiddels gesprekken gevoerd.

Kan ik mijn bedrijf verhuizen naar Nieuw Reijerwaard?

Die mogelijkheid is zeker aanwezig. Als uw onderneming actief in de AGF-(gerelateerde) sector wordt de kans dat dit mogelijk is groter.

Zijn de ondernemersverenigingen betrokken?

Het cluster Dutch Fresh Port is betrokken. De belangenvereniging Dierenstein is geïnformeerd.

Kan ik mijn bedrijf in het gebied nog uitbreiden?

In het plangebied Stationstuinen ligt uitbreiding van bestaande bedrijvigheid niet voor de hand. Dit is afhankelijk van de soort activiteit/milieucategorie.

Wat is de rol van Dutch Fresh Port?

 1. 1. Dutch Fresh Port vertegenwoordigt bedrijven in de AGF-sector. Inmiddels is er ook een gebiedsteam Dutch Fresh Port waarin parkmanagement, innovatie/onderwijs, mobiliteit, arbeidsmarkt en duurzaamheid belangrijke thema’s zijn voor het versterken van dit economisch cluster. Dit uiteraard in samenhang met de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied Dierenstein, BT-Oost, Verenambacht en Nieuw Reijerwaard.
 2. 2. Daarnaast is Dutch Fresh Port gesprekspartner voor de gemeenten (Barendrecht, Ridderkerk, Rotterdam) en de provincie Zuid-Holland voor de gehele gebiedsontwikkeling.

Voor wat voor soort nieuwe bedrijven is ruimte in De Stationstuinen?

 1. 1. AGF of AGF-gerelateerd (bv. ook toeleveringsbedrijven voor AGF-bedrijven)
 2. 2. Retail-, horeca- en recreatiebedrijven. Op voorhand zit daar geen beperking op. Creatieve ideeën zijn welkom.

Ontwikkeling

Wie is de initiatiefnemer van de plannen?

Gemeente Barendrecht

Wat is de rol van de gemeente Barendrecht?

De gemeente Barendrecht is initiatiefnemer, faciliteert en is procesbegeleider

Wat zijn de rechten van grondeigenaren/pandeigenaren/ondernemers die nu in het gebied zitten?

Er is geen afwijking van de rechten die deze partijen normaal ook hebben.

Zijn er al ontwikkelaars/aannemers verbonden aan De Stationstuinen?

Er wordt gesproken met grondeigenaren waarvan één de ambitie heeft om ook als ontwikkelaar op te treden. Er zijn geen (intentie) overeenkomsten met wie dan ook afgesproken/ondertekend.

Wat is de status van de gebiedsvisie? Hoe hard zijn de kaders?

De gebiedsvisie geeft de richting van de gebiedsontwikkeling weer. De gebiedsvisie is een strategisch document op basis waarvan ontwikkelingen tot stand kunnen komen. Het biedt een raamwerk waarin uitgangspunten zijn gedefinieerd. Ruimtelijk moet dit dan nog vastgelegd worden in een bestemmingsplan/omgevingsplan. Dan pas krijgt De Stationstuinen een formele RO-status.

Hoe komt het bestemmingsplan tot stand?

Het bestemmingsplan/omgevingsplan is de ruimtelijke vertaling van de plannen. Het bestemmingsplan wordt ontwikkeld wanneer de programmatische invulling van het plangebied bekend is en er overeenstemming is met de grondeigenaren.

Financiën

Wie gaat de ontwikkeling betalen?

De ontwikkeling zal betaald worden door eigenaren/ontwikkelaars, corporaties en mogelijk de overheid (Rijk, provincie, gemeente)

Hoeveel gaat de gemeente hierin investeren?

Dit moet nog verder uitgewerkt worden. Eerste kosten zijn al gemaakt voor het opstellen van de gebiedsvisie en diverse haalbaarheidsonderzoeken

Planning

Wanneer vindt de besluitvorming over de Gebiedsvisie plaats?

De gebiedsvisie is op 15 december 2020 vastgesteld door de gemeenteraad van Barendrecht

Wat is de volgende stap?

Nu de gebiedsvisie is vastgesteld wordt de ontwikkelstrategie verder uitgewerkt. In de ontwikkelstrategie worden de uiteenlopende ambities verwoord over de ontwikkeling van De Stationstuinen.

Wanneer gaan de eerste werkzaamheden in het gebied plaatsvinden?

De eerste werkzaamheden gaan starten als er een beeldkwaliteitsplan van het gebied is opgesteld en de bestemmingsplanprocedure is doorlopen. Het afgeven van de omgevingsvergunning door de gemeente is het moment waarop de eerste werkzaamheden plaats kunnen vinden.

Wanneer begint de verkoop / inschrijving voor huurwoningen?

De start van de verkoop is afhankelijk van het verloop van het proces. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de 1ste woningen verkocht gaan worden nadat het bestemmingsplan is goedgekeurd door de gemeenteraad.

Wanneer worden de laatste woningen (naar verwachting) opgeleverd?

We verwachten een doorlooptijd van de gebiedsontwikkeling van 10 tot 15 jaar.

Heeft u nog aanvullende vragen of suggesties?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.