All posts by Wessel Brocken

Parkeeroplossingen in en rond De Stationstuinen

Parkeeroplossingen in en rond De Stationstuinen

BARENDRECHT (11 oktober 2023) – In De Stationstuinen, het gebied ten oosten van station Barendrecht, worden komende jaren zo’n 3.500 woningen gebouwd. De manier waarop in deze wijk wordt omgegaan met mobiliteit is een belangrijke pijler binnen de afgesproken kaders. Het moet een gezonde en bereikbare wijk worden, met een groene inrichting, aantrekkelijke verblijfsplekken en veel ruimte voor fietsers en voetgangers. Om dit mogelijk te maken wordt een mobiliteitsconcept ingevoerd van stappen, trappen, OV, mobiliteitsconcepten zoals deelmobiliteit en betaald parkeren.

Aanvullende maatregelen voor omliggende gebieden

De gemeenteraad nam in september 2022 een eerste besluit om in De Stationstuinen betaald parkeren in te voeren voor bewoners, werknemers, bezoekers en P+R-reizigers. Op basis van dit besluit is een verdere uitwerking gemaakt van de regels rondom parkeren en de invloed ervan op de omliggende gebieden. Om nadelige effecten in de wijken en bedrijventerreinen rondom De Stationstuinen te voorkomen, zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk.

Participatietraject flankerend parkeerbeleid

Eind oktober en begin november organiseert de gemeente een participatietraject, gericht op de wijken Oranjewijk en Noord, de bedrijventerreinen rond De Stationstuinen en de Gebroken Meeldijk ten oosten van het spoor. Per deelgebied worden de bewoners of bedrijven geïnformeerd over het toekomstige mobiliteitsregime in De Stationstuinen en worden zij geconsulteerd op maatregelen om de overlast te beperken. De mogelijke maatregelen zijn niet in beton gegoten. We willen deze participatiebijeenkomsten gebruiken om van inwoners en bedrijven zélf ideeën, suggesties en kanttekeningen te horen. De opbrengst van de bijeenkomsten wordt meegenomen in de uitwerking naar effectief beleid.

Planning

De uitkomsten van de participatie worden meegenomen in het voorstel voor de regels rondom mobiliteit en parkeren en de bijbehorende maatregelen dat begin 2024 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd voor besluitvorming.

De Stationstuinen is de groene wijk van morgen

In De Stationstuinen bouwt Barendrecht samen met marktpartijen en woningcorporaties aan de groene wijk van morgen. De komende jaren worden hier zo’n 3.500 woningen gebouwd, waarvan 30% sociale huurwoningen en 30% middeldure huur- en koopwoningen. Meer informatie over De Stationstuinen is te vinden op de website www.stationstuinenbarendrecht.nl.

Mobiliteitshubs

Mobiliteitshubs

In De Stationstuinen zijn goede openbaar vervoer verbindingen. Daarom gaat de gemeente bij het ontwikkelen van dit gebied uit van beperkt autobezit en -gebruik. De wijk wordt autoluw, krijgt een lage parkeernorm en er komen geen doorgaande routes door De Stationstuinen. De ruimte tussen de woningen wordt ingericht als parkstrook om te lopen, fietsen en te spelen.

Parkeerplaatsen voor toekomstige bewoners en bezoekers worden grotendeels gerealiseerd in een aantal openbare mobiliteitshubs/parkeergarages en voor een deel in private niet openbare garages. Als alternatief voor de (eigen) auto worden verschillende manieren van deelmobiliteit aangeboden zoals deelauto’s, -scooters, -fietsen en -bakfietsen. In de hubs zal hiervoor ruimte aanwezig zijn.

De gemeente is in gesprek met aanbieders van deelmobiliteit. Hiervoor wordt een marktverkenning uitgevoerd. De verkenning heeft als doel input te krijgen voor het contracteren van een partij die deze diensten in De Stationstuinen gaat aanbieden. Omdat dit een jonge markt is en er nog weinig ervaring is met dit type diensten, wordt met de aanbieders gesproken om te komen tot een realistische en scherpe uitvraag.  De marktverkenning wordt in november van dit jaar afgerond.

Naast het contracteren van een partij voor het aanbieden van deelmobiliteit, wordt ook verder gewerkt aan de uitwerking van de parkeerhubs. Voor de hub’s is een algemeen programma van eisen opgesteld. Per parkeerhub wordt vervolgens nog een kavelpaspoort gemaakt. Hierin worden specifieke eisen gesteld over de omvang, functies, uitstraling, bereikbaarheid en inpassing in de omgeving.

Bestemmingsplan eerste fase De Stationstuinen

Bestemmingsplan eerste fase De Stationstuinen

Van 6 april tot en met 18 mei lagen het ontwerp bestemmingsplan 1e fase, de milieueffectrapportage en het beeldkwaliteitsplan voor De Stationstuinen ter inzage. Er zijn 37 zienswijzen ingediend, waarvan 27 door bewoners en 10 door bedrijven en overheden.

Belangrijke onderwerpen die uit de zienswijzen naar voren komen, zijn onder andere de manier waarop het parkeren is geregeld, de verkeersafwikkeling, het aantal woningen, de hoogte van de gebouwen (ook in relatie tot het woongenot) en de mogelijke hinder voor omwonenden (privacy, licht en geluid).

De gemeente stelt nu een Nota van beantwoording op, waarin wordt aangegeven hoe met alle ingediende zienswijzen wordt omgegaan. Sommigen zullen leiden tot aanpassingen in het plan. Bij anderen zal dat niet het geval zijn. Een nadere toelichting hierop wordt in de nota gegeven.

Zodra de nota is afgerond en de wijzigingen zijn verwerkt in het bestemmingsplan, wordt aan de gemeenteraad gevraagd het bestemmingsplan, het MER en het beeldkwaliteitsplan vast te stellen. Naar verwachting worden de stukken op 14 november besproken in de oriënterende commissievergadering Ruimte, op 28 november in de Commissie Ruimte en op 19 december in de gemeenteraad.

Het bestemmingsplan wordt vervolgens 6 weken ter inzage gelegd zodat belanghebbenden kunnen zien op welke wijze de gemeente met de zienswijze is omgegaan. In deze periode is er ook de mogelijkheid om tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep aan te tekenen bij de Raad van State.

Parkeeroplossingen in en rond De Stationstuinen – Participatie met bewoners en ondernemers

Parkeeroplossingen in en rond De Stationstuinen – Participatie met bewoners en ondernemers

De gemeente Barendrecht heeft in februari 2022 het Ontwikkelkader vastgesteld voor De Stationstuinen, het gebied ten oosten van station Barendrecht, waar de komende 10 à 15 jaar zo’n 3.500 woningen worden gebouwd. De mobiliteitsaanpak is een belangrijke pijler in het Ontwikkelkader voor het ontwikkelen van een gezonde en bereikbare wijk, met een groene inrichting, aantrekkelijke verblijfsplekken en veel ruimte voor fietsers en voetgangers. Om dit mogelijk te maken wordt een mobiliteitsconcept ingevoerd van stappen, trappen, OV, mobiliteitsconcepten zoals deelmobiliteit en betaald parkeren.

De gemeenteraad nam in september 2022 een eerste besluit om in de Stationstuinen betaald parkeren in te voeren voor bewoners, werknemers, bezoekers en P+R-reizigers. Op basis van dit besluit is een verdere uitwerking gemaakt van het parkeerregime en de impact ervan op de omliggende gebieden. Om een waterbed effect in de wijken en bedrijventerreinen rondom De Stationstuinen te voorkomen, zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk.

Eind oktober en begin november organiseert de gemeente een participatietraject, gericht op de wijken Oranjewijk en Noord, de bedrijventerreinen rond De Stationstuinen en de Gebroken Meeldijk ten oosten van het spoor. Per deelgebied worden de bewoners of bedrijven geïnformeerd over het toekomstige mobiliteitsregime in De Stationstuinen en worden zij geconsulteerd op maatregelen om de overlast te beperken. We willen deze participatiebijeenkomsten gebruiken om van inwoners en bedrijven zélf ideeën, suggesties en kanttekeningen te horen. De opbrengst van de bijeenkomsten wordt meegenomen in de uitwerking naar effectief beleid.

De uitkomsten van de participatie worden meegenomen in het voorstel voor de regels rondom mobiliteit en parkeren en de bijbehorende maatregelen dat begin 2024 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd voor besluitvorming.

Geen nieuwe verkeersleidingspost ProRail braakliggend terrein aan de Dwarsligger

Geen nieuwe verkeersleidingspost ProRail braakliggend terrein aan de Dwarsligger

ProRail ziet af van de ontwikkeling van een nieuwe verkeersleidingspost in Barendrecht. ProRail heeft sinds 2016 de wens om een nieuwe verkeersleidingpost te bouwen in De Stationstuinen, op het braakliggende terrein aan de Dwarsligger. ProRail heeft daarvoor grond gekocht van de gemeente. In dit gebouw zou de post Rotterdam samengevoegd worden met de post van het emplacement Kijfhoek en de incidentenbestrijdingsdienst van ProRail regio Randstad – Zuid.

De functies en activiteiten van de verkeersleidingspost met een oefen- en parkeerterrein, sluiten niet aan bij de visie en functies van de woningbouwopgave van de gemeente Barendrecht in De Stationstuinen. Ook een alternatieve locatie is niet mogelijk.
Nu er geen zekerheid is over een nieuwe locatie in Barendrecht die begin 2026 klaar kan zijn, ziet ProRail af van verdere ontwikkeling van de post in Barendrecht. Daarmee kan het gehele braakliggende terrein aan de Dwarsligger opgenomen worden in de plannen van De Stationstuinen waardoor er circa 400 woningen meer bijgebouwd kunnen worden. Uiteraard nadat er met ProRail nadere afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop partijen uit elkaar gaan.

Waterbeheersing voor duurzame ontwikkeling van De Stationstuinen

Waterbeheersing voor duurzame ontwikkeling van De Stationstuinen

In oktober 2023 start de gemeente met het graven van nieuwe (tijdelijke) watergangen en wordt ruimte gereserveerd voor waterberging. Hiermee kan (regen)water uit de omgeving worden opgevangen. Bij hevige buien wordt hiermee zo veel als mogelijk voorkomen dat er wateroverlast ontstaat. Opvolgend worden bestaande sloten langs de Spoorlaan en Dwarsligger gedempt. Het terrein wordt geschikt gemaakt voor toekomstige woningbouw in De Stationstuinen. Na het dempen wordt dan ook direct een ‘voorbelasting’ aangelegd; er wordt veel grond geplaatst om het terrein in te laten zakken zodat het in de toekomst stevig genoeg zal zijn om erop te kunnen bouwen. De werkzaamheden geven geen overlast voor de omgeving.

Bij de ontwikkeling van De Stationstuinen wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met klimaatverandering. Bij de inrichting van de buitenruimte richten we ons op het verminderen van wateroverlast, droogte en bodemdaling, het beperken van hittestress en het vergroten van de biodiversiteit. Dit laatste omdat een groene omgeving bijdraagt aan beperking van opwarming en een gezond bodemleven dat de uitstoot van CO2 beperkt en water beter vasthoudt. De duurzaamheidsambities zijn omschreven in diverse visie- & kaderdocumenten.

Een bloemrijk grasland met op de achtergrond Verse Grond

Robin Food Hub, nieuw initiatief van Verse Grond

Robin Food Hub, nieuw initiatief van Verse Grond

Een bloemrijk grasland met op de achtergrond Verse Grond

Ondertussen timmert Verse Grond, dé levendige ontmoetingsplek in De Stationstuinen, lekker aan de weg. Steeds meer Barendrechters en andere bezoekers weten deze groene, creatieve plek direct naast het treinstation al te vinden en te waarderen. Verse Grond is gecreëerd in en om oude fruitloodsen en biedt diverse activiteiten. Je kan er eten en drinken in de mooie kas of het terras van Café Clementine, werken in de moestuin en sporten bij Padel Barendrecht en Rush World. Ook komt hier binnenkort de Robin Food Hub, voor startups die ons toekomstige voedselsysteem op praktische wijze willen vernieuwen. Dutch Fresh Port is de belangrijkste partner in dit initiatief. Robin Food Hub biedt nu onderdak aan drie startups die zich bezighouden met voeding en daarnaast een sportschool. Dit najaar is Robin Food Hub zichtbaar in het gebied. Binnenkort is op de website van Verse Grond meer informatie te vinden over Robin Food Hub.

Profielfoto René Blondé

De mensen achter De Stationstuinen – deel 8

De mensen achter De Stationstuinen – deel 8

Profielfoto René Blondé

René Blondé is teamleider Projecten Buitenruimte voor de BAR-organisatie en onderdeel van het projectteam De Stationstuinen: “Ik werk aan diverse uitdagende projecten binnen de gemeente. Als projectleider buitenruimte hou ik mij bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van kabels, leidingen, wegen, water en openbaar groen van De Stationstuinen. Daar komt veel bij kijken. Zo zijn we in gesprek met het waterschap om watergangen te verleggen. Met Stedin starten we de aanleg van een nieuw elektriciteitsnet op. Voordat de eerste paal van de eerste woning de grond in gaat, moeten bodemonderzoeken uitgevoerd worden, bepalen we de plekken waar kabels, leidingen en het riool komen te liggen en moeten we de bouwwegen klaar hebben. De bouw van de eerste circa 300 woningen langs de Spoorlaan start in het voorjaar van 2024, dus we moeten doorpakken! Het is op dit moment overigens nog niet mogelijk om u in te schrijven voor deze eerste woningen.

Een groene woonstraat, waar kinderen spelen en moeders met kinderen en kinderwagens lopen. De gebouwen die zijn afgebeeld zijn twee bouwlagen hoog. Je ziet geen auto’s.

Nieuwe stappen in de ontwikkeling van De Stationstuinen, de groene wijk van morgen

Nieuwe stappen in de ontwikkeling van De Stationstuinen, de groene wijk van morgen

Een groene woonstraat, waar kinderen spelen en moeders met kinderen en kinderwagens lopen. De gebouwen die zijn afgebeeld zijn twee bouwlagen hoog. Je ziet geen auto’s.
Aan de oostkant van het NS-station ontwikkelen de gemeente, marktpartijen en woningcorporaties De Stationstuinen tot een levendig nieuw stuk Barendrecht met 60 procent betaalbare woningen, waarvan 30 procent sociale huurwoningen en 30 procent middeldure huur- en koopwoningen. 
Bij de aanleg van de openbare ruimte en bouw van de woningen in De Stationstuinen wordt rekening gehouden met (toekomstige) weersomstandigheden zoals hevige regenval en extreme hitte en is er veel aandacht voor moderne mobiliteit. Denk bijvoorbeeld aan veel groen, een bescheiden rol voor de auto en goede OV- en fietsverbindingen. De nabijheid van het NS-station Barendrecht speelt hierbij een belangrijke rol. Om deze kwaliteiten te kunnen realiseren is het nodig om in dit gebied  bepaalde zaken anders te regelen dan elders in Barendrecht. In september 2022 ging de gemeenteraad akkoord met het voorstel om betaald parkeren in te voeren in De Stationstuinen. Dit was nodig om de bouw van betaalbare woningen mogelijk te maken en zo aanspraak te maken op de subsidies die het Rijk heeft toegekend. Ook zorgt dit er voor dat het groene en ontspannen karakter van De Stationstuinen waargemaakt kan worden.
Een gebouw waar planten uitsteken. Ook staat er een experience centre. De mensen op de afbeelding zijn vooral jong en fietsen of liggen in het gras. Het gebied ziet er uit als een campus.

Mogelijk € 32 miljoen extra Rijksbijdrage voor De Stationstuinen

Mogelijk € 32 miljoen extra Rijksbijdrage voor De Stationstuinen

Een gebouw waar planten uitsteken. Ook staat er een experience centre. De mensen op de afbeelding zijn vooral jong en fietsen of liggen in het gras. Het gebied ziet er uit als een campus.

De gemeente Barendrecht kan voor de ontwikkeling van ruim 3.000 woningen in het stationsgebied een extra rijksbijdrage van € 31.823.000 tegemoet zien. Dat heeft het kabinet gisteren bekend gemaakt. De Stationstuinen staat op de reserveringslijst van 38 plannen waar in het najaar verdere afspraken voor worden gemaakt.

Het bedrag is bedoeld voor het realiseren van parkeerplaatsen en een aantal infrastructurele werken. Dit is nodig om de bereikbaarheid en de doorstroom van het verkeer in en rondom De Stationstuinen beter te laten verlopen.

Financiering

Om aanspraak te maken op de bijdrage, wordt van de gemeente 25% eigen inbreng gevraagd. Deze cofinanciering is één van de afspraken die in het najaar moeten worden gemaakt. Het college van B&W biedt de gemeenteraad hiervoor, na de zomer, een voorstel aan. De gemeenteraad neemt hierover een besluit.

Wethouder Lennart van der Linden (Financiën) is optimistisch: “We willen in De Stationstuinen veel betaalbare woningen bouwen. Deze enorme extra bijdrage van het rijk helpt ons om dat zo snel mogelijk te gaan doen!”

Kabinetsbeleid

Het kabinet stelt de komende 10 jaar miljarden beschikbaar voor het bereikbaar maken van nieuwe grootschalige woningbouwlocaties. Voor versnellingsafspraken voor woningbouw en mobiliteit van 70 voorstellen heeft het kabinet €1,2 miljard gereserveerd. Van deze voorstellen zijn er 32 zo ver uitgewerkt, dat tussen Rijk en de verschillende regio’s concrete afspraken zijn gemaakt. Over de andere 38 plannen, waaronder Barendrecht, is het streven in het najaar afspraken te kunnen maken.

Lees meer over deze investering op de website van de Rijksoverheid.